1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS
  1. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về Đóng cửa văn phòng đại diện tại các tỉnh theo Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 07/12/2022: