Bước 1: Khách hàng khi thực hiện đăng nhập lần đầu trên thiết bị mới thành công sẽ được yêu cầu kích hoạt sOTP tại App SMDS. Khách hàng đọc và xác nhận Các điều khoản và điều kiện sOTP để Bắt đầu

Nhập số điện thoại
Nhập mật khẩu
Đăng ký sử dụng SmartOTP

Bước 2: Nhập mã xác thực OTP được gửi về số điện thoại đang được sử dụng làm tài khoản đăng nhập để kích hoạt sOTP

Nhập mã SMSOTP

Bước 3: Tạo và nhập lại mã mở khóa sOTP để sử dụng cho các giao dịch tại App SmartMind

Tạo mã mở khóa
Nhập lại mã mở khóa

Bước 4: Đăng ký sOTP thành công, sOTP được sử dụng cho tất cả các giao dịch tại App SmartMind bằng cách sử dụng mã mở khóa đã tạo trước đó để xác thực

Đăng ký sOTP thành công
Quên mã mở khóa sOTP