1.Thêm/Gán sPartner làm người hỗ trợ cho mình

Bước 1: Click icon Tài khoản và chọn sPartner của bạn.

Bước 2: Click Chọn sPartner để bắt đầu thêm mới người hỗ trợ của mình.

Bước 3: Nhập số TKCK hoặc quét mã Qrcode của sPartner.

Bước 4: Xác thực sOTP để thêm sPartner hỗ trợ của mình.

Bước 5: Thêm sPartner hỗ trợ thành công.

2.Đổi sPartner hỗ trợ của mình

Bước 1: Click icon Tài khoản và chọn sPartner của bạn.

Bước 2: Click Đổi sPartner để bắt đầu đổi người hỗ trợ của bạn.

Bước 3: Nhập số TKCK hoặc quét mã Qrcode của sPartner.

Bước 4: Xác thực sOTP để đổi sPartner hỗ trợ của mình.

Bước 5: Đổi sPartner hỗ trợ của bạn thành công.

3.Xoá sPartner hỗ trợ của bạn

Bước 1: Click icon Tài khoản và chọn sPartner của bạn.

Bước 2: Click Xoá sPartner để thực hiện xoá người hỗ trợ của bạn.

Bước 3: Xác nhận Chắc chắn xoá sPartner để tiếp tục.

Bước 4: Xác thực sOTP để xoá sPartner.

Bước 5: Thực hiện xoá sPartner thành công.