1.Hướng dẫn tải lên tài liệu cho các nghiệp vụ tại SMDS

Bước 1: Click icon Tải lên tài liệu trong Tính năng của tôi.

Bước 2: Tại màn hình Tải lên tài liệu, click button Tạo yêu cầu.

Bước 3: Đọc hướng dẫn/lưu ý khi tải lên tài liệu và click Bắt đầu để thực hiện.

Bước 4: Chọn loại nghiệp vụ cần cung cấp hồ sơ để tải lên tài liệu (hồ sơ).

Bước 5: Click Tài liệu mẫu và chọn nghiệp vụ để tải về tài liệu mẫu nếu cần.

Bước 6: Chọn loại tài liệu muốn tải, có thể tải lên file PDF và file ảnh.

Bước 7: Kiểm tra các file tài liệu tải lên, click Tải lên để tiếp tục thực hiện thao tác.

Bước 8: Xác thực sOTP để thực hiện tải lên tài liệu.

Bước 9: Tải lên thành công, bộ phận nghiệp vụ SMDS sẽ tiếp nhận yêu cầu để thực hiện xử lý. Khách hàng sẽ nhận được notification khi nghiệp vụ thực hiện xử lý hoàn tất.

2. Xem lịch sử tải lên tài liệu

Bước 1: Click icon Tải lên tài liệu trong Tính năng của tôi.

Bước 2: Trong danh mục yêu cầu tải lên, chọn một yêu cầu để xem chi tiết thông tin.

Bước 3: Thông tin chi tiết của yêu cầu tải lên tài liệu.

3. Cài đặt tính năng yêu thích (Phím tắt)

Bước 1: Click icon Tính năng của tôi tại trang Home.

Bước 2: Click Chỉnh sửa trong bottom sheet các tính năng.

Bước 3: Thực hiện điều chỉnh các phím tắt hiển thị tại trang Home và chọn Lưu để hoàn tất.