1.Xem Tổng tài sản

Bước 1: Tại màn Home, click icon Tài sản.

Bước 2: App hiển thị thông tin tổng tài sản trên tài khoản của khách hàng.

2.Xem chi tiết tài sản Tiền

Bước 1: Tại màn Home, click icon Tài sản.

Bước 2: Tại màn Tài sản tổng, click tab Tiền.

Bước 3: App hiển thị chi tiết tài sản tiền trên tài khoản của khách hàng, có thể chọn xem theo tiểu khoản.

3.Xem chi tiết Nợ

Bước 1: Tại màn Home, click icon Tài sản.

Bước 2: Tại màn Tài sản tổng, click tab Dư nợ.

Bước 3: App hiển thị chi tiết nợ trên tài khoản của khách hàng, có thể chọn xem theo tiểu khoản.

4.Xem chi tiết tài sản Cổ phiếu

Bước 1: Tại màn Home, click icon Tài sản.

Bước 2: Tại màn Tài sản tổng, click tab Cổ phiếu hoặc hyperlink Cổ phiếu.

Bước 3: App hiển thị chi tiết Cổ phiếu trên tài khoản của khách hàng, có thể chọn xem theo tiểu khoản.

5.Xem chi tiết tài sản Trái phiếu

Bước 1: Tại màn Home, click icon Tài sản.

Bước 2: Tại màn Tài sản tổng, click tab TPRL GDTT/TPRL GDKTT hoặc hyperlink TPRL GDTT/TPRL GDKTT.

Bước 3: App hiển thị chi tiết TPRL GDTTTPRL GDKTT trên tài khoản của khách hàng, có thể chọn xem theo tiểu khoản.