Với dịch vụ ứng trước tiền bán, SmartMind sẽ hỗ trợ vốn giúp khách hàng nhận tiền ngay sau khi khớp lệnh bán chứng khoán mà không cần chờ tiền bán về tài khoản chỉ với mức phí không đáng kể.
Khách hàng có thể đăng ký dịch vụ ứng trước tiền bán để tăng sức mua ngay lập tức sau khi lệnh bán chứng khoán được khớp thành công.