1.Lịch sử giao dịch Tiền

Bước 1: Click icon Lịch sử GD tại trang Home.

Bước 2: Chọn tab Tiền trong màn lịch sử giao dịch.

Bước 3A: Chọn tab Sao kê tiền để xem tất cả các giao dịch tiền biến động tăng/giảm của tài khoản.

Bước 3B: Chọn tab UTTB để xem lịch sử ứng trước tiền bán chờ về của tài khoản.

Bước 4: Có thể chọn Bộ lọc để thực hiện lọc giao dịch theo tiêu chí muốn tra cứu. Chọn Đặt lại để trở về bộ lọc mặc định của hệ thống.

2.Lịch sử giao dịch Cổ phiếu

Bước 1: Click icon Lịch sử GD tại trang Home.

Bước 2: Chọn tab Cổ phiếu trong màn lịch sử giao dịch.

Bước 3A: Click tab Lệnh cổ phiếu để tra cứu lịch sử giao dịch mua/bán cổ phiếu của tài khoản.

Bước 3B: Click tab Sao kê cổ phiếu để tra cứu tất cả lịch sử phát sinh tăng/giảm cổ phiếu của tài khoản.

Bước 4: Có thể chọn Bộ lọc để thực hiện lọc giao dịch theo tiêu chí muốn tra cứu. Chọn Đặt lại để trở về bộ lọc mặc định của hệ thống.

3.Lịch sử giao dịch Quyền

Bước 1: Click icon Lịch sử GD tại trang Home.

Bước 2: Click tab Sự kiện quyền.

Bước 3: Click tab Đăng ký quyền để tra cứu lịch sử đăng ký thực hiện quyền của tài khoản.

Bước 3B: Click tab Thực hiện quyền để tra cứu lịch sử thực hiện của tất cả quyền cua tài khoản.

Bước 4: Có thể chọn Bộ lọc để thực hiện lọc giao dịch theo tiêu chí muốn tra cứu. Chọn Đặt lại để trở về bộ lọc mặc định của hệ thống.