1.Xem thông tin tài khoản

Bước 1: Click icon Tài khoản và chọn Quản lý tài khoản.

Bước 2: Click Tài khoản chính.

Bước 3:  Xem thông tin tài khoản của mình theo thông tin đã được đăng ký tại SMDS.

2.Thay đổi thông tin giấy tờ tuỳ thân (CMND/CCCD)

Bước 1: Click icon Tài khoản và chọn Quản lý tài khoản.

Bước 2: Click Tài khoản chính.

Bước 3: Click Chỉnh sửa thông tin tài khoản.

Bước 4: Click button Thay đổi thông tin.

Bước 5: Xem hướng dẫn trước khi thực hiện eKYC để thay đổi giấy tờ.

Bước 6: Chụp ảnh mặt trước CMND/CCCD muốn thay đổi.

Bước 7: Chụp ảnh mặt sau CMND/CCCD muốn thay đổi.

Bước 8: Chụp ảnh chân dung từ gương mặt thật theo hướng dẫn của app.

Bước 9: Kiểm tra lại thông tin giấy tờ mới được hệ thống OCR và trả về, có thể sửa nếu chưa đúng.

Bước 10: Kiểm tra và xác nhận ký phiếu Đề nghị thay đổi thông tin cá nhân.

Bước 11: Xác thực sOTP để thực hiện thay đổi thông tin.

Bước 12: Tạo yêu cầu thay đổi thông tin thành công, SMDS sẽ thực hiện kiểm tra và phê duyệt thông tin mới.

3.Thay đổi địa chỉ liên hệ

Bước 1: Click icon Tài khoản và chọn Quản lý tài khoản.

Bước 2: Click Tài khoản chính.

Bước 3: Click Chỉnh sửa thông tin tài khoản.

Bước 4: Click icon sửa thông tin tại trường Đ/c liên hệ.

Bước 5: Nhập địa chỉ liên hệ mới, yêu cầu tối thiểu 15 ký tự.

Bước 6: Kiểm tra và xác nhận thông tin thay đổi trong Đề nghị thay đổi thông tin cá nhân.

Bước 7: Xác thực sOTP để thực hiện thay đổi địa chỉ liên hệ.

Bước 8: Tạo yêu cầu thay đổi địa chỉ thành công, SMDS sẽ thực hiện kiểm tra và phê duyệt thông tin địa chỉ mới.

4.Thay đổi địa chỉ email

Bước 1: Click icon Tài khoản và chọn Quản lý tài khoản.

Bước 2: Click Tài khoản chính.

Bước 3: Click Chỉnh sửa thông tin tài khoản.

Bước 4: Click icon sửa thông tin tại trường Email.

Bước 5: Nhập địa chỉ email mới muốn sửa.

Bước 6: Xác thực sOTP để thực hiện thay đổi email.

Bước 7: Tạo yêu cầu thay đổi email thành công, người dùng truy cập email mới và thực hiện xác thực email để sử dụng.