1.Đăng ký làm sPartner

Bước 1: Click icon sPartner tại trang Home.

Bước 2: Click Đăng ký ngay.

Bước 3: Chọn Tôi có nhóm nếu bạn đã có nhóm sPartner tại SMDS, nếu không có nhóm thì chọn Không để tiếp tục.

Bước 4: Nhập mã giới thiệu hoặc quét Qrcode mã giới thiệu trường hợp có nhóm.

Bước 5: Xác thực sOTP để đăng ký trở thành sPartner.

Bước 6: Đăng ký sPartner thành công, truy cập lại icon sPartner tại trang Home để xem thông tin sau đăng ký.

2.Theo dõi Khách hàng và doanh số

Bước 1: Click icon sPartner tại trang Home.

Bước 2: Xem thông tin sPartner của mình đã đăng ký và thông tin thu nhập/danh sách khách hàng của mình.

Bước 3: Click tab Thu nhập để xem thống kê giá trị giao dịch, phí giao dịch được gắn cho mình.

3.Xem Chính sách hoa hồng thu nhập

Bước 1: Click icon sPartner tại trang Home.

Bước 2: Trong màn Thông tin sPartner, click chọn Chính sách thu nhập để xem chính sách hoa hồng thu nhập.

4.Tài liệu đào tạo cho sPartner

Bước 1: Click icon sPartner tại trang Home.

Bước 2: Trong màn Thông tin sPartner, click chọn Tài liệu đào tạo để xem tài liệu hướng dẫn đào tạo cho sPartner.