1.Nạp tiền vào TKCK bằng tài khoản VAN tại VPBank

Bước 1: Click icon Nạp tiền tại trang Home.

Bước 2: Click tab VPBank để hiển thị mã Qrcode tài khoản của bạn tại VPBank.

Bước 3: Tải mã Qrcode về thiết bị hoặc quét trực tiếp mã đang hiển thị trên màn hình app bằng app ngân hàng bất kỳ.

Bước 4: App Bank tự động kiểm tra và hiển thị thông tin số tài khoản, họ tên chủ tài khoản (“SMDS-Tên khách hàng”).

Bước 5: Người dùng thực hiện chuyển tiền thành công tại app bank.

Bước 6: SMDS ghi tăng số dư tiền vào TKCK và gửi thông báo cho khách hàng trên app SMDS.

Để nạp tiền vào đúng tiểu khoản mong muốn, người dùng có thể cài đặt tiểu khoản mặc định nhận tiền tại app SMDS ( đồng thời cũng là tiểu khoản mặc định hiển thị đầu tiên khi đặt lệnh/thực hiện các giao dịch khác tại app SMDS):

Bước 1: Click icon Tài khoản và chọn Cài đặt.

Bước 2: Click Cài đặt tiểu khoản.

Bước 3: Switch On để chọn tiểu khoản làm mặc định.

2.Nạp tiền vào TKCK qua tài khoản tổng của SMDS tại Kiên Long Bank

Bước 1: Click icon Nạp tiền tại trang Home.

Bước 2: Click tab KienLongBank để hiển thị mã Qrcode tài khoản của SMDS tại KienLongBank.

Bước 3: Tải mã Qrcode về thiết bị hoặc quét trực tiếp mã đang hiển thị trên màn hình app bằng app ngân hàng bất kỳ.

Bước 4: App Bank tự động kiểm tra và hiển thị:

  • Số tài khoản: 55889966
  • Chủ tài khoản: CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN SMARTMIND
  • Nội dung chuyển tiền (không sửa): TT TKCK [Số TKCK][Tên khách hàng]

Bước 5: Người dùng thực hiện chuyển tiền thành công tại app bank, SMDS ghi tăng số dư tiền vào TKCK và gửi thông báo cho khách hàng trên app SMDS.

Để nạp tiền vào đúng tiểu khoản mong muốn, người dùng có thể cài đặt tiểu khoản mặc định nhận tiền tại app SMDS ( đồng thời cũng là tiểu khoản mặc định hiển thị đầu tiên khi đặt lệnh/thực hiện các giao dịch khác tại app SMDS):

Bước 1: Click icon Tài khoản và chọn Cài đặt.

Bước 2: Click Cài đặt tiểu khoản.

Bước 3: Switch On để chọn tiểu khoản làm mặc định.

3.Rút tiền về tài khoản ngân hàng chính chủ

Bước 1: Click icon Rút tiền tại trang Home

Bước 2: Chọn tài khoản ngân hàng đã có sẵn

Hoặc thêm tài khoản mới:

  • Chọn icon Thêm mới (+)
  • Chọn ngân hàng muốn thêm
  • Nhập số tài khoản của bạn
  • Hệ thống kiểm tra và trả về tên chủ tài khoản, lưu ý tài khoản phải chính chủ
  • Nhập mã mở khóa sOTP để thực hiện xác thực với Smart OTP
  • Hoàn tất thêm mới tài khoản thụ hưởng, có thể chọn tài khoản vừa thêm trong danh sách để thực hiện rút tiền.

Bước 3: Nhập số tiền rút, lưu ý số tiền rút >=50,000 VND, nhập nội dung rút tiền (nếu có)

Bước 4: Xác nhận thông tin giao dịch rút tiền và xác thực sOTP để hoàn tất thực hiện rút tiền:

4.Chuyển tiền giữa các tiểu khoản

Bước 1: Click Tính năng của tôi tại trang Home.

Bước 2: Click Chuyển tiền tiểu khoản trong danh sách tính năng của tôi.

Bước 3: Chọn tiểu khoản nguồn (chuyển) và tiểu khoản đích (nhận).

Bước 4: Nhập số tiền chuyển.

Bước 5: Xác thực sOTP để thực hiện chuyển tiền.

Bước 6: Chuyển tiền giữa các tiểu khoản thành công.

5.Chuyển tiền/Thanh toán về tài khoản ngân hàng khác chủ

Bước 1: Click Tính năng của tôi, chọn Chuyển tiền.

Bước 2: Có thể quét mã Qrcode của tài khoản ngân hàng/TKCK tại SMDS bất kỳ hoặc nhập số tài khoản (“Đến số tài khoản”).

Bước 3: Nếu chọn Đến số tài khoản, có thể chọn thêm Người nhận mới hoặc chọn trong danh sách người nhận đã lưu.

Bước 4: Quét Qrcode/Nhập xong tài khoản thì nhập số tiền chuyển. Có thể chọn lại tài khoản nhận/tiểu khoản nguồn chuyển ở bước này.

Bước 5: Nội dung chuyển tiền do hệ thống tự động sinh, người dùng có thể sửa tuỳ ý.

Bước 6: Chọn Xác nhận để kiểm tra và xác nhận thông tin chuyển tiền. SMDS miễn phí chuyển tiền cho người dùng.

Bước 7: Nhập mã mở khoá sOTP để xác thực cho giao dịch chuyển tiền.

Bước 8: Chuyển tiền thành công, người dùng nhận biến động số dư từ SMDS.