1.Đặt lệnh mua/bán Cổ phiếu

Bước 1: Click icon Đặt lệnh tại trang Home, trang Cổ phiếu hoặc button Đặt lệnh tại trang Chi tiết cổ phiếu.

Bước 2: Tại màn hình Đặt lệnh, nhập thông tin lệnh đặt

  • Chọn mã Cổ phiếu ở ô tìm kiếm
  • Chọn tiểu khoản đặt lệnh
  • Chọn loại lệnh có thể đặt theo sàn và phiên hiện tại
  • Nhập giá (với lệnh LO) theo quy định về giá thuộc khoảng trần/sàn, bước giá
  • Nhập khối lượng mua/bán theo quy định về lô giao dịch chẵn và khối lượng tối đa = 500,000 cổ phiếu.

Bước 3: Click Mua hoặc Bán để đặt lệnh.

Bước 4: Nhập mã mở khóa sOTP để xác thực giao dịch đặt lệnh, đặt lệnh thành công kiểm tra lệnh đặt trong Sổ lệnh.

2.Sửa lệnh mua/bán Cổ phiếu

Bước 1: Chọn lệnh cần Sửa trong Sổ lệnh.

Bước 2: Thực hiện nhập thông tin lệnh sửa.

Bước 3: Nhập mã mở khóa sOTP để xác thực giao dịch. Sửa lệnh thành công, xem lại trạng thái lệnh sửa trong Sổ lệnh.

3.Huỷ lệnh mua/bán Cổ phiếu

Bước 1: Chọn lệnh cần Hủy trong Sổ lệnh.

Bước 2: Nhập mã mở khóa sOTP để xác thực giao dịch. Hủy lệnh thành công, xem lại trạng thái lệnh Hủy trong Sổ lệnh.

4.Ứng trước tiền bán chứng khoán chờ về

Bước 1: Click icon Ứng trước trong Tính năng của tôi tại trang Home hoặc Cổ phiếu >> Khác.

Bước 2: Nhập số tiền muốn ứng, số tiền này phải <= Tiền bán có thể ứng của tiểu khoản đang chọn.

Bước 3: Có thể chọn lại tiểu khoản để ứng trước tiền bán.

Bước 4: Xác nhận thông tin ứng trước tiền bán.

Bước 5: Xác thực sOTP để thực hiện ứng trước tiền bán.

Bước 6: Ứng trước tiền bán thành công.

5.Chuyển khoản chứng khoán giữa các tiểu khoản

Bước 1: Click icon CK Chứng khoán trong Tính năng của tôi tại trang Home hoặc Cổ phiếu >> Khác.

Bước 2: Chọn tiểu khoản nguồn (chuyển) và tiểu khoản đích (nhận) chuyển khoản chứng khoán.

Bước 3: Chọn mã chứng khoán muốn chuyển.

Bước 4: Nhập số lượng chứng khoán muốn chuyển.

Bước 5: Xác thực sOTP để thực hiện chuyển khoản chứng khoán.

Bước 6: Thực hiện chuyển khoản chứng khoán thành công.

6.Trả nợ vay ký quỹ (Margin)

Bước 1: Click icon Tài sản tại trang Home.

Bước 2: Click tab Dư nợ trong màn Tài sản và chọn món vay muốn trả nợ trong Danh mục nợ ký quỹ.

Bước 3: Click icon Trả nợ tại trang Thông tin khoản nợ của bạn.

Bước 4: Nhập số tiền muốn trả nợ, có thể chọn Trả toàn bộ để app tự điền số tiền nợ còn lại phải trả.

Bước 5: Xác thực sOTP để thực hiện trả nợ.

Bước 6: Trả nợ thành công, kiểm tra lại thông tin nợ và thông tin món vay tại màn Dư nợ.