I. Hướng dẫn đặt lệnh Cổ phiếu

Bước 1: Truy cập icon đặt lệnh tại trang Home hoặc button Đặt lệnh tại trang Chi tiết cổ phiếu

Màn hình trang chủ
Màn hình chi tiết cổ phiếu

Bước 2: Tại màn hình Đặt lệnh, nhập thông tin lệnh đặt:

  1. Chọn mã Cổ phiếu ở ô tìm kiếm
  2. Chọn tiểu khoản đặt lệnh
  3. Chọn loại lệnh có thể đặt theo sàn và phiên hiện tại
  4. Nhập giá (với lệnh LO) theo quy định về giá thuộc khoảng trần/sàn, bước giá
  5. Nhập khối lượng mua/bán theo quy định về lô giao chẵn và khối lượng tối đa = 500,000 cổ phiếu.
Màn hình đặt lệnh
màn hình tìm và chọn mã cổ phiếu
Màn hình chi tiết cổ phiếu

Bước 3: Chọn Mua hoặc Bán để đặt lệnh

màn hình đật lệnh

Bước 4: Nhập mã mở khóa sOTP để xác thực giao dịch đặt lệnh

Màn hình nhập mã mở khóa sOTP

Bước 5: Đặt lệnh thành công, kiểm tra lệnh vừa đặt trong Sổ lệnh

Màn hình đặt lệnh thành công
Màn hình sổ lệnh

II. Hướng dẫn sửa lệnh Cổ phiếu

Bước 1: Chọn lệnh cần Sửa trong Sổ lệnh

màn hình sổ lệnh
màn hình hủy, sửa lệnh

Bước 2: Thực hiện nhập thông tin lệnh sửa

màn hình sửa lệnh

Bước 3: Nhập mã mở khóa sOTP để xác thực giao dịch Sửa lệnh

Màn hình nhập mã mở khóa sOTP

Bước 4: Sửa lệnh thành công, xem lại trạng thái lệnh sửa trong Sổ lệnh

Màn hình sửa lệnh thành công


III. Hướng dẫn hủy lệnh Cổ phiếu

Bước 1: Chọn lệnh cần Hủy trong Sổ lệnh

Màn hình sổ lệnh
màn hình hủy sửa lệnh

Bước 2: Nhập mã mở khóa sOTP để xác thực giao dịch Hủy lệnh

Màn hình mở khóa sOTP

Bước 3: Hủy lệnh thành công, xem lại trạng thái lệnh Hủy trong Sổ lệnh

Màn hình hủy lệnh thành công