1.Thêm danh mục theo dõi

Bước 1: Click icon Cổ phiếu tại trang Home.

Bước 2: Click button (+) để thêm mới danh mục theo dõi.

Bước 3: Nhập tên danh mục theo dõi.

Bước 4: Chọn mã chứng khoán để thêm vào danh mục theo dõi. Có thể tick dấu sao để chọn danh mục mới tạo làm danh mục yêu thích.

Bước 5: Thêm mới danh mục theo dõi thành công.

2. Sửa/Xoá danh mục theo dõi

Bước 1: Click vào tên danh mục theo dõi đang hiển thị để hiện danh sách các danh mục theo dõi.

Bước 2: Click Chỉnh sửa để sửa/xoá danh mục theo dõi.

Bước 3: Có thể thực hiện sửa tên danh mục theo dõi.

3. Thêm mã vào danh mục theo dõi

Bước 1: Chọn 1 danh mục theo dõi để hiển thị trên màn hình app và chọn Thêm mã.

Bước 2: Thực hiện thêm hoặc xoá mã khỏi danh mục theo dõi.

Bước 3: Điều chỉnh thành công, app tự động update lại danh mã chứng khoán mới.

4. Cài đặt danh mục theo dõi yêu thích

Bước 1: Click vào tên danh mục theo dõi đang hiển thị để hiện danh sách các danh mục theo dõi.

Bước 2: Click icon dấu sao để chọn/bỏ chọn danh mục yêu thích, danh mục này sẽ được ưu tiên hiển thị ở trang Home hoặc hiển thị đầu tiên khi vào màn hình Danh mục theo dõi tại app SMDS.