Việc quản lý quan hệ cổ đông và nhà đầu tư của khách hàng doanh nghiệp sẽ trở nên dễ dàng hơn khi sử dụng dịch vụ của SmartMind. Với hoạt động quản lý mang tính chiến lược, quan hệ với cổ đông và nhà đầu tư có sự liên kết và phối hợp nhịp nhàng và chặt chẽ giữa tài chính, marketing và công tác truyền thông, tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý doanh nghiệp và thị trường chứng khoán, làm bền chặt mối quan hệ giữa doanh nghiệp với cộng đồng đầu tư tài chính.