1.Báo cáo tổng hợp lãi/lỗ của tài khoản

Bước 1: Click Tính năng của tôi tại trang Home.

Bước 2: Click BC tổng hợp lãi/lỗ tại danh mục tính năng của tôi.

Bước 3: Xem báo cáo, có thể chọn Bộ lọc để lọc theo tiêu chí muốn xem.

2.Báo cáo lãi/lỗ đã thực hiện

Bước 1: Click Tính năng của tôi tại trang Home.

Bước 2: Click Lãi/Lỗ đã thực hiện tại danh mục tính năng của tôi.

Bước 3: Xem báo cáo, có thể chọn Bộ lọc để lọc theo tiêu chí muốn xem.