Bước 1: Truy cập tính năng Rút tiền:

Màn hình trang chủ

Bước 2: Chọn tài khoản ngân hàng đã có sẵn (2.1):

Màn hình chọn tài khoản ngân hàng

Hoặc thêm tài khoản mới (2.2):

2.2.1. Chọn icon Thêm mới (+)

Màn hình thêm mới tài khoản thụ hưởng

2.2.2. Chọn ngân hàng muốn thêm

Màn hình chọn ngân hàng

2.2.3. Nhập số tài khoản của bạn. Hệ thống kiểm tra và trả về tên chủ tài khoản. Lưu ý tài khoản phải chính chủ

Màn hình kiển tra tài khoản thụ hưởng

2.2.4. Hệ thống kiểm tra và trả về tên chủ tài khoản. Lưu ý tài khoản phải chính chủ

Màn hình nhập mã mở khóa sOTP

2.2.5. Hoàn tất thêm mới tài khoản thụ hưởng, có thể chọn tài khoản vừa thêm trong danh sách để thực hiện rút tiền

Màn hình thêm mới tài khoản thụ hưởng thành công

Bước 3: Nhập số tiền rút, lưu ý số tiền rút >=50,000 VND, nhập nội dung rút tiền (nếu có)

Màn hình nhập số tiền

Bước 4: Xác nhận thông tin giao dịch rút tiền

Màn hình xác nhận rút tiền

Bước 5: Nhập mã mở khóa sOTP để thực hiện xác thực

Màn hình nhập mã mở khóa sOTP

Bước 6: Giao dịch thành công, kiểm tra tiền đã được nhận về tài khoản ngân hàng

Màn hình giao dịch thành công