Bước 1: Truy cập tính năng “Tải lên tài liệu” ​​

Màn hình trang chủ

Bước 2: Xem “một số lưu ý khi tải tài liệu” và click “Bắt đầu”

Màn hình lưu ý

Bước 3: Cấp quyền truy cập​

Màn hình thông báo cần cấp quyền
Màn hình cấp quyền

Bước 4: Tải về tài liệu mẫu​​

4.1. Chọn “Tài liệu mẫu”

Màn hình chọn danh mục tài liệu

4.2. Chọn và tải về bộ tài liệu mẫu​

Màn hình chọn bộ tài liệu

Bước 5: Chọn nghiệp vụ cần tải lên tài liệu​

Màn hình chọn nghiệp vụ

Bước 6: Tải lên tài liệu

6.1. Chọn “+ Chọn tài liệu”

Màn hình thêm mới tài liệu

6.2. Chọn loại tài liệu cần tải lên

Màn hình chọn loại file

6.3. Chọn tài liệu, sau đó chọn “Tải lên”

Màn hình chọn file

Bước 7: Xác thực sOTP

màn hình nhập mã mở khóa sOTP

Bước 8: Tải lên tài liệu thành công

Màn hình thông báo tải tài liệu thành công