I. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH SPARTNER VÀ THÊM SPARTNER:

1. Các bước đăng ký trở thành sPartner

Bước 1: Đăng nhập Tài khoản chứng khoán

Màn hình trang chủ

Bước 2: Click icon sPartner tại trang Home

Bước 3: Chọn Đăng ký ngay

Màn hình chào mừng đăng ký sParnter

Bước 4: Chọn/nhập Kênh và tiến hành ký Hợp đồng sPartner

Màn hình xác nhận điều khoản, điều kiện

Bước 5: Xác thực sOTP để đăng ký

Màn hình nhập mã mở khóa sOTP

Bước 6: Đăng ký thành công

Màn hình đăng ký thành công

2. Theo dõi Khách hàng và doanh số

Bước 1: Click icon sPartner tại trang Home

màn hình trang chủ

Bước 2: Xem thông tin của mình khi là sPartner

Màn hình thông tin sPartner

Bước 3: Xem Thống kê Doanh số

Màn hình tổng giá trị giao dịch

Bước 4: Xem Danh mục Khách hàng

Mành hình danh sách khách hàng

II. DÀNH CHO KHÁCH HÀNG – THÊM SPARTNER:

Bước 1: Click Tài khoản > sPartner của bạn

Màn hình chi tiết tài khoản

Bước 2: Bấm Chọn sPartner để bắt đầu thêm mới

Màn hình thông tin sParnter

Bước 3: Nhập số Tài khoản chứng khoán hoặc quét mã QR của sPartner

Màn hình nhập số tài khoản của sPartner

Bước 4: Xác thực sOTP để thêm sPartner tư vấn của mình

Màn hình nhập mã mở khóa sOTP

Bước 5: Thêm sPartner thành công

Màn hình đăng ký sPartner thành công