Để nâng cao chất lượng phục vụ, SmartMind đang thực hiện nâng cấp và bảo trì hệ thống. Các dịch vụ sẽ tạm thời gián đoạn và hoạt động lại bình thường sau thời gian này.

Đội ngũ SmartMind chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này.​