Liên quan tới Trái Phiếu, Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) với tư cách Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, Đại Lý Đăng Ký và Lưu Ký của Trái phiếu RMCCH2023001 xin gửi thông báo của Tổ Chức Phát Hành số 03/2023/CV-RMC ngày 26 tháng 04 năm 2023 v/v Sửa đổi các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu đến Người Sở Hữu Trái Phiếu (NSHTP) như nội dung các tài liệu đính kèm tại website KSS theo đường link https://kss.com.vn/RMCCH2023001_27042023/

NSHTP vui lòng sử dụng Mật khẩu đăng nhập là số điện thoại hoặc ĐKKD/CMND/CCCD đã đăng ký với KSS để tra cứu các tài liệu nêu trên.

Các thông tin trong các văn bản đính kèm là thông tin bảo mật, được gửi riêng cho những người nhận được quy định cụ thể trong từng văn bản tương ứng, và không được phép lưu hành rộng rãi hay lưu truyền tới bất kỳ người nào không phải là người nhận của văn bản tương ứng đó.

Trân trọng!