Liên quan tới Trái Phiếu, Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) với tư cách Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký và Lưu Ký của Trái phiếu NBCCH2126001 xin gửi thông báo của Đại lý Quản lý Tài sản bảo đảm số 646/NHKLHN ngày 02 tháng 10 năm 2023 v/v Thông báo chia sẻ nghĩa vụ bảo đảm như nội dung tài liệu đính kèm tại website KSS theo đường link https://kss.com.vn/NBCCH2126001/

NSHTP vui lòng sử dụng Mật khẩu đăng nhập là số điện thoại hoặc ĐKKD/CMND/CCCD đã đăng ký với KSS để tra cứu các tài liệu nêu trên.

Các thông tin trong các văn bản đính kèm là thông tin bảo mật, được gửi riêng cho những người nhận được quy định cụ thể trong từng văn bản tương ứng, và không được phép lưu hành rộng rãi hay lưu truyền tới bất kỳ người nào không phải là người nhận của văn bản tương ứng đó.

Trân trọng!