Liên quan tới Trái Phiếu, Công ty cổ phần Chứng khoán KS (KSS) với tư cách Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký của Trái phiếu HLCCH2126001, HLCCH2124002, HLCCH2124003 xin gửi thông báo của Tổ Chức Phát Hành số 01/2023/CV-HL ngày 14 tháng 9 năm 2023 v/v “Thông báo ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu và cung cấp Sổ Đăng Ký Người Sở Hữu Trái Phiếu” đến Người Sở Hữu Trái Phiếu (NSHTP) như nội dung các tài liệu đính kèm tại website KSS theo đường link https://kss.com.vn/HLCCH092023/

NSHTP vui lòng sử dụng Mật khẩu đăng nhập là số điện thoại hoặc ĐKKD/CMND/CCCD đã đăng ký với KSS để tra cứu các tài liệu nêu trên.

Các thông tin trong các văn bản đính kèm là thông tin bảo mật, được gửi riêng cho những người nhận được quy định cụ thể trong từng văn bản tương ứng, và không được phép lưu hành rộng rãi hay lưu truyền tới bất kỳ người nào không phải là người nhận của văn bản tương ứng đó.

Trân trọng!