Liên quan tới Trái Phiếu, Công ty cổ phần Chứng khoán KS (KSS) với tư cách Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký Và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu của Trái phiếu SMNCH2123001 xin gửi thông báo của Tổ Chức Phát Hành v/v (i) Công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn, (ii) Chào mua lại Trái Phiếu trước hạn – mã SMNCH2123001 đến Người Sở Hữu Trái Phiếu (“NSHTP”) như nội dung các tài liệu đính kèm tại website KSS theo đường link https://kss.com.vn/SMNCH2123001/

NSHTP vui lòng sử dụng Mật khẩu đăng nhập là số điện thoại hoặc ĐKKD/CMND/CCCD đã đăng ký với KSS để tra cứu các tài liệu nêu trên.

Các thông tin trong các văn bản đính kèm là thông tin bảo mật, được gửi riêng cho những người nhận được quy định cụ thể trong từng văn bản tương ứng, và không được phép lưu hành rộng rãi hay lưu truyền tới bất kỳ người nào không phải là người nhận của văn bản tương ứng đó.

Trân trọng!