Liên quan tới Trái Phiếu, Công ty cổ phần Chứng khoán KS (KSS) với tư cách Đại Lý Lưu Ký Và Thanh Toán của Trái phiếu SAMCH2126004 xin gửi thông báo của Tổ Chức Phát Hành số 16/2023/CV-SAM ngày 04 tháng 10 năm 2023 v/v “chốt danh sách NSHTP để thực hiện đăng ký trái phiếu tại VSDC và đăng ký giao dịch trái phiếu tại HNX” đến Người Sở Hữu Trái Phiếu (NSHTP) như nội dung các tài liệu đính kèm tại website KSS theo đường link https://kss.com.vn/SAMCH2126004/

NSHTP vui lòng sử dụng Mật khẩu đăng nhập là số điện thoại hoặc ĐKKD/CMND/CCCD đã đăng ký với KSS để tra cứu các tài liệu nêu trên.

Các thông tin trong các văn bản đính kèm là thông tin bảo mật, được gửi riêng cho những người nhận được quy định cụ thể trong từng văn bản tương ứng, và không được phép lưu hành rộng rãi hay lưu truyền tới bất kỳ người nào không phải là người nhận của văn bản tương ứng đó.

Trân trọng!