Trái phiếu SSHCH2123002 do Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh Bất động sản S-HOMES phát hành ngày 28  tháng 10 năm 2021 (“trái phiếu”)

Công ty cổ phần Chứng khoán KS (KSS), với tư cách là Đại lý Đăng ký và Lưu ký và Đại diện người sở hữu Trái phiếu, xin gửi thông báo của Tổ Chức Phát Hành đến người sở hữu Trái phiếu thông qua các tài liệu sau:

  • Công văn số 41/2023/CV-Shomes v/v Công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Các tài liệu này có thể xem hoặc tải về từ website KSS tại đường link sau.

Lưu ý: Chỉ người sở hữu Trái phiếu mới có thể truy cập vào đường link trên. Người sở hữu Trái phiếu vui lòng nhập mật khẩu đăng nhập là số điện thoại di động hoặc số ĐKKD/CMND/CCCD đã đăng ký với KSS để xem hoặc tải tài liệu.

Các tài liệu trên có thể chứa đựng thông tin riêng tư, dành riêng cho người nhận được xác định cụ thể trong từng tài liệu. Trong trường hợp không rõ về tính chất mật của thông tin, người nhận tài liệu được khuyến nghị bảo mật thông tin, không trích dẫn, công bố hay tiết lộ thông tin công khai theo bất kỳ cách thức nào khác.

Trân trọng.