Trái phiếu VNECH2123001 do Công ty cổ phần đầu tư, thương mại và phát triển xây dựng Sunshine VNE phát hành ngày 26 tháng 11 năm 2021 (“trái phiếu”)

Công ty cổ phần Chứng khoán KS (KSS), với tư cách là Đại lý Đăng ký và Lưu ký và Đại diện người sở hữu Trái phiếu, công bố kết quả lấy ý kiến người sở hữu Trái phiếu thông qua các tài liệu sau:

– Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến do người sở hữu Trái phiếu gửi về;

– Công văn về kết quả kiểm phiếu và vấn đề được thông qua hay không được thông qua ngày 06/10/2023; và

– Nghị quyết người sở hữu trái phiếu ngày 06/10/2023.

Các tài liệu này có thể xem hoặc tải về từ website KSS Tại Đây

Lưu ý: Chỉ người sở hữu Trái phiếu mới có thể truy cập vào đường link trên. Người sở hữu Trái phiếu vui lòng nhập mật khẩu đăng nhập là số điện thoại di động hoặc số ĐKKD/CMND/CCCD đã đăng ký với KSS để xem hoặc tải tài liệu.

Các tài liệu trên có thể chứa đựng thông tin riêng tư, dành riêng cho người nhận được xác định cụ thể trong từng tài liệu. Trong trường hợp không rõ về tính chất mật của thông tin, người nhận tài liệu được khuyến nghị bảo mật thông tin, không trích dẫn, công bố hay tiết lộ thông tin công khai theo bất kỳ cách thức nào khác.

Trân trọng.