Trái phiếu SSBH2023001 do Công ty cổ phần đầu tư thương mại Sunshine Business phát hành ngày 22 tháng 10 năm 2020 (“trái phiếu”)

Công ty cổ phần Chứng khoán KS (KSS), với tư cách là Đại lý, công bố kết quả lấy ý kiến người sở hữu Trái phiếu thông qua các tài liệu sau:

  • Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 16/10/2023 do người sở hữu Trái phiếu gửi về;
  • Nghị quyết người sở hữu trái phiếu ngày 16/10/2023.

Các tài liệu này có thể xem hoặc tải về từ website KSS tại đường link sau.

Lưu ý: Chỉ người sở hữu Trái phiếu mới có thể truy cập vào đường link trên. Người sở hữu Trái phiếu vui lòng nhập mật khẩu đăng nhập là số ĐKKD/CMND/CCCD để xem hoặc tải tài liệu.

Các tài liệu trên có thể chứa đựng thông tin riêng tư, dành riêng cho người nhận được xác định cụ thể trong từng tài liệu. Trong trường hợp không rõ về tính chất mật của thông tin, người nhận tài liệu được khuyến nghị bảo mật thông tin, không trích dẫn, công bố hay tiết lộ thông tin công khai theo bất kỳ cách thức nào khác.

Trân trọng.