Trái phiếu SSBH2023001 do Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Sunshine Business phát hành ngày 22 tháng 10 năm 2020 (“Trái phiếu”)

Công ty cổ phần Chứng khoán Smartmind (SMDS), với tư cách là Đại Lý, xin gửi thông báo của Tổ Chức Phát Hành đến người sở hữu Trái phiếu thông qua tài liệu sau:

  • Công văn số 10/2023/CV-SSB v/v Cập nhật tình hình lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu – Mã SSBH2023001.

Toàn văn thông báo có thể xem hoặc tải về từ website SMDS tại đường link sau.

Lưu ý: Chỉ người sở hữu Trái phiếu mới có thể truy cập vào đường link trên. Người sở hữu Trái phiếu vui lòng nhập mật khẩu đăng nhập là số điện thoại di động hoặc số ĐKKD/CMND/CCCD đã đăng ký với SMDS để xem hoặc tải tài liệu.

Các tài liệu trên có thể chứa đựng thông tin riêng tư, dành riêng cho người nhận được xác định cụ thể trong từng tài liệu. Trong trường hợp không rõ về tính chất mật của thông tin, người nhận tài liệu được khuyến nghị bảo mật thông tin, không trích dẫn, công bố hay tiết lộ thông tin công khai theo bất kỳ cách thức nào khác.

Trân trọng.