Liên quan đến Trái Phiếu, Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) với vai trò là Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, Đại Lý Đăng Ký và Lưu Ký của Trái Phiếu RMCCH2023001 xin gửi kèm theo thông báo này đến Người Sở Hữu Trái Phiếu (NSHTP) Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết người sở hữu trái phiếu đề ngày 25 tháng 04 năm 2023 như nội dung các tài liệu đính kèm tại website KSS theo đường link https://kss.com.vn/RMCCH2023001_05052023/

NSHTP vui lòng sử dụng Mật khẩu đăng nhập là số điện thoại hoặc ĐKKD/CMND/CCCD đã đăng ký với KSS để tra cứu các tài liệu nêu trên.

Các thông tin trong các văn bản đính kèm là thông tin bảo mật, được gửi riêng cho những người nhận được quy định cụ thể trong từng văn bản tương ứng, và không được phép lưu hành rộng rãi hay lưu truyền tới bất kỳ người nào không phải là người nhận của văn bản tương ứng đó.

Trân trọng!