CÁC NỘI DUNG VÀ ĐIỀU KIỆN CHÍNH SÁCH
ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG

Các nội dung và điều kiện của chính sách Đối tác phát triển Khách hàng của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartMind được áp dụng cho mọi Khách hàng/Cá nhân đăng ký tham gia chương trình Đối tác phát triển Khách hàng của SMDS

 1. MỘT SỐ THUẬT NGỮ
 • Giá trị giao dịch: là giá trị giao dịch chứng khoán khớp lệnh thành công trên tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng tại Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartMind (gọi tắt là “SMDS”).
 • Phí giao dịch: là toàn bộ Phí thực thu tính trên giá trị giao dịch theo biểu phí giao dịch của Công ty trong từng thời kỳ.
 • Phí và lệ phí: là các khoản phí mà khách hàng phải trả các Sở theo quy định của các Sở giao dịch chứng khoán, các Trung tâm giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các cơ quan quản lý theo quy định.
 • Phí net giao dịch: là Phí giao dịch sau khi đã trừ đi các khoản Phí và lệ phí trả cho các cơ quan quản lý theo quy định.
 • Dư nợ vay ký quỹ (vay margin): là tổng số tiền Khách hàng còn nợ SMDS phát sinh từ khoản vay SMDS cấp cho khách hàng để giao dịch ký quỹ.
 • Hạn mức giải ngân margin: là hạn mức cấp cho 1 khách hàng được vay tối đa tại SMDS.
 • Khách hàng trực tiếp: là khách hàng đăng ký mở tài khoản chứng khoán tại SMDS thành công và không thông qua các kênh đối tác.
 • Các khoản thu nhập: là các khoản hoa hồng, phí, thưởng…theo quy định của SMDS từng thời kỳ.
 1. ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG
 • Đối tác phát triển Khách hàng là cá nhân/tổ chức có quốc tịch Việt Nam, đăng ký mở tài khoản chứng khoán tại SMDS và được SMDS chấp chuận tham gia chương trình Đối tác phát triển Khách hàng (mỗi Đối tác phát triển Khách hàng như vậy được gọi là một sPartner).
 1. ĐIỀU KIỆN VỀ GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG
 1. Mỗi Khách hàng được sPartner giới thiệu thành công (và có xác nhận chấp thuận về việc giới thiệu này) theo tiêu chuẩn của chính sách sPartner sau đây được gọi là một “Khách hàng”.
 2. Khách hàng được sPartner giới thiệu và kết nối thành công khi: Khách hàng đăng ký mở tài khoản chứng khoán tại SMDS thành công và có xác nhận của Khách hàng về việc được sPartner giới thiệu.
 3. SMDS sẽ không ghi nhận Khách hàng cho sPartner các trong trường hợp sau:
 • Khách hàng được giới thiệu yêu cầu SMDS chấm dứt việc sPartner tiếp tục là người giới thiệu.
 • sPartner và/hoặc Khách hàng đóng tài khoản chứng khoán tại SMDS.
 1. Các trường hợp đặc biệt do Tổng Giám đốc/Người được ủy quyền quyết định.
 1. NGUYÊN TẮC GHI NHẬN DOANH SỐ
 • Điều kiện ghi nhận: Khách hàng của sPartner phát sinh giao dịch chứng khoán thành công.
 • Kỳ ghi nhận: doanh số hoa hồng được tính từ ngày một (01) đến ngày cuối cùng của tháng.
 • Trường hợp Khách hàng gán mới, thay đổi hoặc bỏ gán sPartner thì thời điểm chuyển đổi sẽ có hiệu lực từ ngày làm việc tiếp theo; chỉ được thay đổi hoặc bỏ gán sPartner tối đa một (01) lần trong ngày.
 1. HÌNH THỨC HỢP TÁC
 • Hình thức ký hợp đồng hợp tác: Ký online qua web/app của SMDS và/hoặc ký hợp đồng trực tiếp.
 • Ngày hợp đồng hợp tác có hiệu lực: tại thời điểm ký hợp đồng hợp tác giữa hai bên.
 1. THANH TOÁN CÁC KHOẢN THU NHẬP
 • Hình thức thanh toán: chuyển vào tài khoản chứng khoán của sPartner mở tại SMDS, dự kiến vào ngày 15 (mười lăm) của tháng kế tiếp. Trong trường hợp ngày chi trả rơi vào ngày nghỉ/Lễ/Tết thì được chi trả vào ngày làm việc tiếp theo.
 • Điều kiện hưởng: sPartner được hưởng các khoản thu nhập theo chính sách Công ty từng thời kỳ và ngoại trừ các trường hợp sau:
  • Khách hàng nợ hồ sơ, chứng từ theo quy định chung/riêng lẻ của Công ty từng thời kỳ.

  • sPartner chưa hoàn thành các khóa học và bài kiểm tra theo quy định của SMDS.

 • SMDS sẽ khấu trừ thuế theo quy định về thuế thu nhập cá nhân trước khi thực hiện việc thanh toán cho sPartner.
 • Thời hạn sPartner phản hồi kết quả thanh toán: trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ thời điểm SMDS thanh toán tiền hoa hồng. sPartner không có khiếu nại sẽ được coi như đồng ý với kết quả chi trả hoa hồng của SMDS. SMDS không xử lý các vấn đề liên quan đến hoa hồng của sPartner sau 10 (mười) ngày làm việc kể từ thời điểm thanh toán tiền hoa hồng.
 1. HIỆU LỰC
 • Chính sách này được áp dụng kể từ ngày 23/01/2024 cho đến khi SMDS có thông báo khác thay thế.

CHÍNH SÁCH HOA HỒNG ÁP DỤNG VỚI sPARTNER

(Áp dụng từ ngày 23/01/2024 cho đến khi có thông báo khác thay thế)

 1. Hoa hồng phí giao dịch
 • Hoa hồng phí giao dịch Cổ phiếu: dành cho sPartner khi giới thiệu Khách hàng mở tài khoản giao dịch các sản phẩm cổ phiếu.
  HH Môi giới = (Phí giao dịch – Phí và lệ phí) * Tỷ lệ HH (%)
 • Tỷ lệ hoa hồng:

  Giá trị giao dịch

  dưới 30 tỷ đồng/tháng

  Giá trị giao dịch

  từ 30 tỷ đồng/tháng trở lên

  Tỷ lệ hoa hồng tiêu chuẩn

  70% trên phí net giao dịch

  75% trên phí net giao dịch

  Tỷ lệ hoa hồng trong giai đoạn push sale (*)

  80% trên phí net giao dịch

  85% trên phí net giao dịch

(*) Thời gian push sale áp dụng từ ngày 01/01/2024 – 30/06/2024.

 1. Hoa hồng Vay ký quỹ:

HH Margin = 0.5%/365 * Dư nợ gốc thực tế* Thời gian vay thực tế của từng khoản vay

 • Phần chênh lệch của lãi suất vay ký quỹ của Khách hàng và mức lãi suất cho vay 12.0%/năm; tối đa 0.5%/năm; tính trên dư nợ gốc thực tế của các khoản vay ký quỹ của Khách hàng và tính theo thời gian vay thực tế của từng khoản vay.
 • Điều kiện hưởng: sPartner được hưởng Hoa hồng theo chính sách Công ty từng thời kỳ và ngoại trừ các trường hợp sau:
  • Tài khoản chứng khoán của khách hàng tại kỳ chốt doanh số ở trạng thái tài sản ròng (NAV) âm (tổng tài sản - nợ phải trả < 0)

  • Khách hàng thuộc đối tượng có nợ xấu, nợ khó đòi (Theo danh sách được phê duyệt).

  • Khách hàng nợ hồ sơ, chứng từ theo quy định chung/riêng lẻ của Công ty từng thời kỳ.

 • Kỳ ghi nhận hoa hồng vay Margin kể từ ngày phát sinh khoản vay cho đến khi khách hàng thanh toán lãi hoặc tất toán khoản vay.