Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway công bố thông tin về việc thay đổi Kế toán trưởng Công ty.