VGW_CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2020 KHÔNG THÀNH CÔNG
09-12-2020
Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway công bố thông tin họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 vào ngày 09/12/2020 không đủ điều kiện tiến hành.