VGW CBTT nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 14/04/2020 của Công ty.