Ngày 05/03/2020, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway đã thông qua Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT về việc thay đổi thành viên HĐQT chi tiết như sau:

– Bà Lv Shu Wen từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT;

– Bầu bổ sung thành viên HĐQT tạm thời ông Diệp Vĩnh Thành