Ngày 03/09/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway đã thông qua Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trần Anh Dũng, hiệu lực kể từ ngày 31/10/2019.