Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway công bố thông tin nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 24/02/2021 của Công ty.