Công ty Cổ phần chứng khoán Việt Nam Gateway công bố thông tin nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 19/03/2020.