Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Nam Gateway công bố thông tin về việc giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp.