VGW CBTT nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 26/04/2019.