KSS thông báo từ nhiệm vai trò (i) đại diện người sở hữu trái phiếu và (ii) đại lý đăng ký và lưu ký đối với trái phiếu do Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP phát hành riêng lẻ với tổng mệnh giá 1000 tỷ VND vào ngày 03/06/2021. Chi tiết thông báo tại đây.

Trân trọng!