Kính gửi Toàn thể Người Sở Hữu Trái Phiếu,

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”) nhận được công văn số 1011/2022/CV-2022 ngày 10 tháng 11 năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây lắp E&C (“SEC”) về việc lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung Tài sản bảo đảm của Trái Phiếu.

Theo thông báo này, KSS với tư cách là Đại Lý Đăng Ký và Lưu Ký xin thông báo đến SEC và Người Sở Hữu Trái Phiếu:

Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm Thông báo này