NGHỊ QUYẾT NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP SUNSHINE E&C

NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP SUNSHINE E&C

Căn cứ:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:            Phê Duyệt Việc Thay Thế Một Số Tài Sản Bảo Đảm

Chấp thuận và phê duyệt việc thay thế tài sản bảo đảm đối với trái phiếu do Tổ Chức Phát Hành phát hành riêng lẻ với tổng mệnh giá 800 tỷ VND vào ngày 18 tháng 02 năm 2022 (“Trái Phiếu”) là:

bằng tài sản là cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Tập đoàn KSFinance (mã chứng khoán KSF, đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) thuộc sở hữu của cá nhân/tổ chức và toàn bộ quyền, quyền lợi và lợi ích đi kèm với số cổ phần này với điều kiện là giá trị của tài sản bảo đảm thay thế sẽ tối thiểu bằng 140% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành tại thời điểm thế chấp.

Điều 2:            Phê Duyệt Việc Gia Hạn Bổ Sung Một Số Tài Sản Bảo Đảm

Phê duyệt việc gia hạn thời gian bổ sung tài sản bảo đảm là (i) quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (cho dù đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai) tại khu đất thực hiện Dự án Khách sạn Sao Mai Hùng Dũng Phú Yên và (ii) quyền phát triển và các quyền tài sản khác phát sinh từ Dự án nói trên thành 180 (một trăm tám mươi) ngày kể từ ngày phát hành Trái Phiếu.

Sau khi tài sản bảo đảm nêu tại Nội dung 2 trên đây đã hoàn tất việc thế chấp và đăng ký bảo đảm, Tổ Chức Phát Hành được rút tài sản bảo đảm thay thế nêu tại Điều 1 nếu đảm bảo tỷ lệ bảo đảm nêu tại Điều 1.

Điều 3:            Phê Duyệt Việc Ủy Quyền Cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thông Qua Các Vấn Đề Xin Gia Hạn Thời Gian Bổ Sung Một Số Tài Sản Bảo Đảm

Phê duyệt việc quyền cho đại diện người sở hữu Trái Phiếu để quyết định các vấn đề liên quan đến việc gia hạn thời gian bổ sung tài sản bảo đảm được nêu tại Nội dung 2 nhưng trong mọi trường hợp không vượt quá 270 (hai trăm bảy mươi) ngày kể từ ngày phát hành Trái Phiếu. Nếu sau thời hạn nêu trên tài sản đảm bảo nêu tại Điều 2 chưa hoàn thiện các thủ tục thế chấp, Tổ Chức Phát Hành sẽ phải thực hiện xin ý kiến của người sở hữu Trái Phiếu.

Điều 4:            Điều Khoản Thi Hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổ Chức Phát Hành, đại diện người sở hữu Trái Phiếu, đại lý quản lý tài sản đối với Trái Phiếu và các bên liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:

–       Như Điều 4.