BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Về việc: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản)

 1. Thông Tin Doanh Nghiệp Và Trái Phiếu Lấy Ý Kiến:
  • Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xây lắp Sunshine E&C (“Tổ Chức Phát Hành”).
  • Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 09, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  • Trái phiếu liên quan đến việc xin ý kiến: Trái phiếu do Công ty Cổ phần Xây lắp Sunshine E&C phát hành với tổng mệnh giá 800 tỷ VND vào ngày 18 tháng 02 năm 2022 (“Trái Phiếu”)
 1. Thời Gian, Địa Điểm Kiểm Phiếu:
  • Thời gian: 15h ngày 07 tháng 04 năm 2022
  • Địa điểm: Toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 2. Mục Đích Và Nội Dung Lấy Ý Kiến:
  • Thay thế một số tài sản bảo đảm
  • Gia hạn thời gian bổ sung một phần tài sản bảo đảm
  • Ủy quyền cho đại diện người sở hữu trái phiếu thông qua các vấn đề xin gia hạn thời gian bổ sung một phần tài sản bảo đảm
  • (Nội dung cụ thể như được nêu tại từng phiếu lấy ý kiến liên quan)
 3. Thành Viên Tham Dự
  • Đại diện của Công ty cổ phần Chứng khoán KS, đại lý đăng ký và lưu ký Trái Phiếu:
   • Bà Đặng Thị Thùy Linh – Chức vụ: Nhân viên;
   • Bà Đỗ Thị Thu Thủy – Chức vụ: Nhân viên; và
   • Bà Phạm Hạnh Trang – Chức vụ: Nhân viên.
  • Tổ Chức Phát Hành
   • [Họ tên] – Chức vụ: […]
  • Thành phần ban kiểm phiếu
   • Bà Đặng Thị Thùy Linh – Trưởng ban kiểm phiếu;
   • Bà Đỗ Thị Thu Thủy – Thành viên ban kiểm phiếu; và
   • Bà Phạm Hạnh Trang – Thành viên ban kiểm phiếu.
   • Các thành viên tiến hành kiểm phiếu trước sự chứng kiến của Tổ Chức Phát Hành.
 4. Kiểm Đếm Số Phiếu:
  • Tổng số phiếu lấy í kiến cố đông bằng văn bản phát ra: 136 phiếu, tương ứng số người sở hữu trái phiếu sở hữu 100% tổng mệnh giá đang lưu hành tại thời điểm xin ý kiến.
  • Tổng số phiếu lấy ý kiến cố đông bằng văn bản thu về: 01 phiếu, tương ứng số người sở hữu trái phiếu sở hữu 51,38% tổng mệnh giá đang lưu hành tại thời điểm xin ý kiến.
 5. Kết Quả Kiểm Phiếu:
  1. Nội dung 1:
   • Tổng số phiếu tán thành/ phần trăm tán thành: 01 phiếu/ 51,38%
   • Tổng số phiếu không tán thành/ phần trăm không tán thành: 0 phiếu/ 0 %
   • Tổng số phiếu trống/ phần trăm phiếu trống: 0 phiếu/ 0%
  2. Nội dung 2:
   • Tổng số phiếu tán thành/ phần trăm tán thành: 01 phiếu/ 51,38%
   • Tổng số phiếu không tán thành/ phần trăm không tán thành: 0 phiếu/ 0%
   • Tổng số phiếu trống/ phần trăm phiếu trống: 0 phiếu/ 0%
  3. Nội dung 3:
   • Tổng số phiếu tán thành/ phần trăm tán thành: 01 phiếu/ 51,38%
   • Tổng số phiếu không tán thành/ phần trăm không tán thành: 0 phiếu/ 0%
   • Tổng số phiếu trống/ phần trăm phiếu trống: 0 phiếu/ 0%
 6. Các Nội Dung Được Thông Qua:

Công tác kiểm phiếu kết thúc lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.