Công ty Cổ phần Chứng Khoán KS xin thông báo đến Quý Khách hàng về việc sửa đổi “Các Điều Khoản và Điều Kiện Dịch Vụ Chứng Khoán” như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

Căn cứ:
– Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Quyết định số 87/QĐ-UBCK ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc ban hành quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán (như đã được sửa đổi bổ sung);

– Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;

– Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (“Công Ty” hoặc “KSS”);

– Tình hình thị trường và chiến lược phát triển kinh doanh từng thời kỳ của KSS.

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 7.2, Điều D7 (Bổ sung tài sản đảm bảo), Phần D (Giao dịch ký quỹ) của “Các Điều Khoản Và Điều Kiện Dịch Vụ Chứng Khoán” của KSS như sau:
“7.2. Thời hạn Khách hàng phải bổ sung tài sản đảm bảo là ba (03) ngày làm việc kể từ ngày KSS gửi Lệnh gọi yêu cầu ký quỹ bổ sung (trừ trường hợp KSS có thông báo về một thời hạn ngắn hơn). Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, nếu trong thời hạn yêu cầu bổ sung tài sản đảm bảo này mà Tỷ lệ ký quỹ hiện tại trên TKGDKQ thấp hơn Tỷ lệ ký quỹ xử lý, KSS có toàn quyền xử lý chứng khoán ngay lập tức theo cách thức quy định tại Điều D8 dưới đây mà không cần chờ đến hết thời hạn bổ sung tài sản đảm bảo quy định tại Khoản 7.2 này.”
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Dẫn chiếu tới “Các Điều Khoản Và Điều Kiện Dịch Vụ Chứng Khoán” của KSS có hiệu lực tại thời điểm ban hành Quyết định này sẽ bao gồm nội dung đã được sửa đổi tại Điều 1.
Điều 3. Giao cho lãnh đạo các Khối/Trung Tâm/Phòng/Bộ Phận trong toàn Công Ty phổ biến và triển khai áp dụng, đảm bảo tuân thủ các quy định của Công Ty và pháp luật. Các cán bộ, nhân viên trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T/M CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

TỔNG GIÁM ĐỐC                  

NGUYỄN ĐỨC MINH (Đã ký)

Quyết định có hiệu lực kể tử ngày 17/11/2022. Chi tiết xem file đính kèm

Trân trọng,