Công ty cổ phần Chứng khoán KS (KSS) xin trân trọng thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022

  1. Giấy mời họp
  2. Giấy xác nhận tham dự họp
  3. Giấy ủy quyền tham dự họp
  4. Chương trình họp
  5. Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị
  6. Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát
  7. Tờ trình của Hội đồng quản trị
  8. Phiếu biểu quyết
  9. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
  10. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

 

Trân trọng!