Ngày 30 tháng 12 năm 2022

Kính gửi: Công ty CP Bất Động Sản WONDERLAND (“WDL”) với tư cách là Tổ Chức Phát Hành

Đồng kính gửi: Toàn thể Người Sở Hữu Trái Phiếu

Về việc: Thông báo lấy ý kiến bằng văn bản và ngày chốt danh sách

Chúng tôi, Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”), xin đề cập đến trái phiếu với tổng mệnh giá 1.000 tỷ VND do WDL phát hành riêng lẻ vào ngày 31 tháng 05 năm 2021, đáo hạn vào ngày 31 tháng 05 năm 2025 (mã trái phiếu: WDLCH2125003). Trừ trường hợp được định nghĩa khác đi tại đây, các từ ngữ được định nghĩa trong Các Điều Kiện Và Điều Khoản Của Trái Phiếu quy định tại Phụ lục I của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu số 3105/HĐĐD/WDL-KSS ngày 31 tháng 05 năm 2021 giữa WDL và KSS sẽ có cùng nghĩa khi được sử dụng trong văn bản này.

KSS đã nhận được công văn số 26/CV-WDL ngày 29 tháng 12 năm 2022 của WDL (“Công Văn số 26”) về việc lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản về việc Điều chỉnh thời gian gửi Thông Báo Mua Lại và Thỏa thuận sửa đổi Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, cụ thể như sau:

(i) Điều chỉnh thời gian gửi Thông Báo Mua Lại nêu tại Điều Kiện 9.3(b) của Điều Kiện Trái Phiếu; và

(ii) Thỏa thuận sửa đổi Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thể hiện nội dung điều chỉnh nêu tại đoạn (i) trên, cụ thể như sau:
Sửa đổi Điều Kiện 9.3(b) của Điều Kiện Trái Phiếu như sau:
“Để thực hiện quyền mua lại, Tổ Chức Phát Hành phải (thông qua Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký) gửi thông báo bằng văn bản cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu về quyết định mua lại Trái Phiếu của mình (“Thông Báo Mua Lại”) trong thời hạn 10 (mười) ngày trước ngày dự kiến mua lại (“Ngày Mua Lại Theo Quyền Chọn”). Thông Báo Mua Lại sẽ có thông tin về tổng số Trái Phiếu sẽ được mua lại và Ngày Mua Lại Theo Quyền Chọn (ngày này phải là Ngày Làm Việc). Khi nhận được Thông Báo Mua Lại, Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại Trái Phiếu của mình cho Tổ Chức Phát Hành theo Thông Báo Mua Lại đó.”

Vì vậy, KSS với tư cách là Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký xin thông báo đến WDL và Người Sở Hữu Trái Phiếu rằng:

Trân trọng!

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS