Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây lắp Sunshine E&C (“SEC”) với tư cách là Tổ Chức Phát Hành

Đồng kính gửi: Toàn thể Người Sở Hữu Trái Phiếu,

 

KSS với tư cách là Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký xin thông báo đến SEC và Người Sở Hữu Trái Phiếu rằng:

Trân trọng,