CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN CHNG KHOÁN 

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) công bố thông tin về chính sách thay đổi lãi suất Sản phẩm ng trước tiền bán chứng khoán” (UTTB) 

như sau: 

STT 

Loại dịch vụ  Lãi suất cũ  Lãi suất thay đổi  Phí tối tiểu  Ngày bắt đầu áp dụng  Ngày kết thúc  Lãi suất thay đổi giai đoạn tiếp theo  Ngày bắt đầu áp dụng 

Ngày kết thúc 

(%năm) 

(%năm) 

(%năm) 

1 

UTTB tự động 

11%  12.3%  Không áp dụng  30/05/2022  25/08/2022  13%  26/08/2022  25/11/2022 
2  UTTB thông thường  11%  12.3%  Không áp dụng  30/05/2022  25/08/2022  13%  26/08/2022 

25/11/2022 

3 

UTTB ngày 

T2 

Miễn phí