CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM CHO VAY GIAO DỊCH KÝ QUỸ (MARGIN) TẠI KSS 

 

  1. Danh mục ký quỹ

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) công bố thông tin Danh mục vay ký quỹ áp dụng tại đây: 

  1. Dịch vụ ký quỹ

Cho vay giao dịch ký quỹ là việc KSS thu xếp nguồn vốn để thanh toán hộ cho Quý khách theo thỏa thuận ký kết hai bên tại Họp đồng khi số tiền mua chứng khoán trên tài khoản của Quý khách vượt quá số tiền ký quỹ trên tài khoản. 

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) trân trọng thông báo đến Qúy khách hàng biểu lãi suất dịch vụ tài chính tại KSS áp dụng từ ngày 25/05/2022 đến ngày 25/11/2022 như sau: 

Nội Dung 

Mức lãi suất trong hạn (%năm)  Thời gian áp dụng  Thòi gian kết thúc  Mức lãi suất trong hạn giai đoạn tiếp theo (%năm)  Thời gian áp dụng  Thời gian kết thúc  Mức lãi suất quá hạn 
Lãi suất cho vay ký quỹ dành cho khách hàng phổ thông  12.3%  25/05/2022  25/08/2022  13%  26/08/2022  25/11/2022 

150% mức lãi trong hạn áp dụng trong từng thời kỳ 

Lưu ý: 

 

Lãi suất 11%/năm hiện tại vẫn được áp dụng đối với các khế ước hiện hữu chưa đến ngày đảo hạn. Sau ngày đáo hạn nếu khách hàng gia hạn thì sẽ điều chỉnh tăng như mức lãi suất như chính sách trên. 

 

3. Chính sách giao dịch ký quỹ chứng khoán 

STT  Tiêu Chí  Chính Sách 
1  Lãi suất margin  Theo công bố của KSS từng thời kỳ 
2  Lãi suất quá hạn  18.45%/năm 
3  Thời hạn cho vay  Tối đa 89 ngày 
4  Hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ phổ thông (*)  3 tỷ VNĐ 
5  Tỷ lệ ký quỹ ban đầu  100% 
6  Tỷ lệ ký quỹ duy trì  85% 
7  Tỷ lệ xử lý TSĐB  80% 
8  Các trường họp xử lý tài sản bảo đảm 
a  Tỷ lệ ký quỹ xuống dưới tỷ lệ ký quỹ duy trì 3 ngày làm việc liên tiếp nhưng vẫn đảm bảo lớn hơn tỷ lệ xử lý TSĐB  Bán tại ngày làm việc thứ 3 kể từ ngày KH nhận được Lệnh gọi yêu cầu ký quỹ bổ sung lần đầu tiên 
b  Tỷ lệ ký quỹ dưới tỷ lệ xử lý TSĐB  Bán vào ngày làm việc liền sau ngày tỷ lệ ký quỹ xuống dưới tỷ lệ xử lý TSĐB 
c  Nợ quá hạn  Bán vào ngày làm việc liền sau ngày hết hạn klioàn vay (Trong ưường họp khoản vay rơi vào ngày nghi thi ngày het hạn được tính là ngày làm việc đẩu tiền sau ngày hết hạn) 
9  Ngày giải ngân  T+0 

Lưu ý: 

 

1 năm tính bằng 365 ngày 

Lãi suất quá hạn được áp dụng trong trường hợp đến hoặc quả ngày xử lý TSĐB của khoản vay nhưng việc xử lỷ TSBĐ chưa hoàn thành. 

Đê đảm bảo thanh toán khoản vay, tài khoản giao dịch chứng khoán có đủ tiền trước 15h30 của ngày thanh toán (không bao gom ngày nghỉ, thứ bây và chủ nhật). 

(*) Hạn mức vay GDKQ phô thông tại KSS sẽ được áp dụng như sau: