CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

 

Kính Gửi:   Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                  Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

                  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

                  Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

 

  1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS
  1. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Theo đó, căn cứ văn bản số 09/2022/KSS-GUQ ngày 15/06/2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán KS v/v ủy quyền công bố thông tin, Công ty cổ phần Chứng khoán KS công bố về người được uỷ quyền công bố thông tin mới: Ông Nguyễn Hưng Hà.

Văn bản ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày 15/06/2022.