1. GIấy mời họp
  2. Giấy uỷ quyền
  3. Chương trình họp ĐHĐCĐ
  4. Phiếu biểu quyết
  5. Tờ trình họp ĐHĐCĐ và Thư đề cử thành viên BKS
  6. Dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐ
  7. Dự thảo nghị quyết họp ĐHĐCĐ